Regulamin sklepu internetowego

§ I Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowegoo adresie www.accesslife.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem kwiatkonopi.com.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Koszyk - funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 7. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 8. Sprzedający - kwiatkonopi.com.pl Marta Kwiatkowska, siedziba wykonywania działalności: ul. Główna 23, 62-300 Nowy Folwark, numer NIP: 7891705087, numer REGON: 382727683;
 9. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 10. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 11. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 12. Materiały - wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego.
 13. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy lub na zlecenie osoby trzeciej.
 14. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana zwykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 15. Punkt Odbioru - miejsce (np.: paczkomat, urządzenie mechaniczne lub inne) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazane w Sklepie internetowym, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie internetowym.
 16. PDF - (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.
 17. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 19. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 20. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 21. Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

§ II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 8.1 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub
  2. Chrome, Firefox, Opera etc.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu kwiatkonopi.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, wrozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego posiada możliwość dokonania rejestracji w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Marta Kwiatkowska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Marta Kwiatkowska za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Marta Kwiatkowska.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela sklepu www.acceslife.pl Eliza Sarna.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Marta Kwiatkowska,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową kwiatkonopi.com.pl , następnie trzeba dokonać wyboru towaru na podstawie jego dostępności.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” –Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. czasu dostawy.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam zobowiązkiem zapłaty”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Marta Kwiatkowska, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. W sytuacji gdy dany towar będzie niedostępny, automatycznie pojawi się przy nim taka informacja. Istnieje jednak możliwość zapisu do powiadomień poprzez podanie adresu e-mail, w sytuacji gdy dany produkt będzie ponownie dostępny.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej –w sytuacji konieczności anulowania całego zamówienia, umowa zostanie uznana za niezawartą.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ V Dostawa

 1. Dostawa jest możliwa poprzez ściągnięcie Towaru na swoim koncie po uiszczeniu płatności.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonegona stronie głównej serwisu kwiatkonopi.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.

§ VI Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie potrzebne składniki, z wyłączeniem cła.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego: ..........................................................................................,
  2. za pomocą systemu płatności elektronicznej, w szczególności: "dotpay", ,,szybkieprzelewy”, ,,paypal”, ,,paysafecard”.

§ VII Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę oswojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, pobierając i wypełniając formularz zamieszczony na stronie oraz odesłanie go na adres Nowy Folwark ul. Główna 23 , 62-300 Września,
 4. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani odecyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

§ VIII Reklamacje dotyczące Towarów oraz gwarancja

 1. Marta Kwiatkowska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Nowy Folwark ul. Główna 23 , 62-300 Września. Sprzedawca, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji wterminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Marta Kwiatkowska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Marta Kwiatkowska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: Nowy Folwark ul. Główna 23 , 62-300 Września.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj idatę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Marta Kwiatkowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ X Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu lub na zlecenie osoby trzeciej.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje Konto” lub za pośrednictwem zakładki Kontakt.

§ XI Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Marta Kwiatkowska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Marta Kwiatkowska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Marta Kwiatkowska.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ XII Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego www.acceslife.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Marta Kwiatkowska siedziba wykonywania działalności: ul. Głowna 23, 62-300 Nowy Folwark, numer NIP: 7891705087, numer REGON: 382727683.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury izalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz wprzypadkach, w którychprzepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np.w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowedziałają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
NASI PARTNERZY
Mapa witryny